Privacy policy

 • ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 

Az adatkezelő: NRG CAR Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Munkáltató”)
Székhelye: 2351 Alsónémedi, Déli utca 17.
E-mail címe: info@nrgcar.eu

Telefonszáma: +36 29 789 010
Honlapok: www.nrgcar.eu

                 www.nrglift.eu

                 www.nrgakku.hu

                 www.unitrac.hu

                 www.lintrac.hu

                 www.glutton.hu

                 www.goupil.hu

                 www.hisun.hu

1.2 A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE

 1. A) Az NRG CAR üzleti tevékenységével kapcsolatos adatkezelései

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

 

 

Megrendelés, vásárlás adatai

Megrendelés teljesítése, további megrendelések leadása érdekében azok visszakereshetősége

Szerződés teljesítése

Megrendelés teljesítéséig, beleértve a megrendelés kapcsán irányadó garanciális időtartamot is

Garanciális igények teljesítése

Szerződéses kötelezettségek teljesítése

Kapcsolattartási adatok (név, e-mail, telefonszám)

Megrendelés elkészültéről szóló értesítés kiküldése

Szolgáltatásunkra vonatkozó szerződés teljesítése

Szolgáltatásunkra vagy megrendelésekre vonatkozó kapcsolat fennállásáig, beleértve a megrendelések kapcsán irányadó garanciális időtartamot is

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése kapcsán, pl. további megrendelések

Szolgáltatásunkra vagy megrendelésre vonatkozó szerződés teljesítése

Számla, bizonylat kiállításához szükséges személyes adatok

Számla, bizonylat kiállítása, a megrendelés teljesítése

Számviteli szabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése

8 év

Garanciális, szavatossági igények adatai

Garanciális, szavatossági igények kezelése, dokumentálása

Szerződés teljesítése

Kötelezettségek teljesítésének igazolására vonatkozó jogi érdek

A garanciális vagy szavatossági igény érvényesítését követően az ezzel kapcsolatosan irányadó jogi igényérvényesítési idő végéig

 1. B) Termékek és szolgáltatások iránt érdeklődőkkel kapcsolatban megvalósuló adatkezelés

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Regisztráció során megadott személyes és elérhetőségi adatok adatok (név, e-mail cím, telefonszám)

Regisztráció, esetleges későbbi megrendelések céljára az adatok rögzítése

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, annak hiányában tevékenység fennállásáig

 

Kapcsolatfelvétel, az érdeklődő igényének teljesítése, kérdések megválaszolása

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, annak hiányában tevékenység fennállásáig

Weboldal használatával kapcsolatos adatok (adatfelvitel, klikkelések)

A „cookie”-k használatával a weboldal használatának követése, megfelelő működtetése, a felhasználói élmény biztosítása

A weboldalunk megfelelő működtetéséhez  fűződő jogos érdek

Hírlevél feliratkozáshoz megadott elérhetőségi adatok

Személyazonosító és vásárlási adatok, továbbá az erre a célra megadott elérhetőségi adat

Hírlevél, illetve testreszabott ajánlat küldése, valamint ezt megelőzően az ajánlat küldés tartalmának és időpontjának meghatározása érdekében a korábbi szolgáltatásokra, megrendelésekre vonatkozó adatok összevetése, elemzése

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, annak hiányában a tevékenység folytatásáig

Erre a célra megadott elérhetőségi adatok

Marketing kutatásba és vevőelégedettség mérésbe való bevonás, a kutatás elvégzése

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, annak hiányában a Társaság tevékenységének folytatásáig

 1. C) Vevőszolgálattal, panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Telefonon, e-mailben vagy személyesen közölt panasz és egyéb megadott adatok

Panasz kezelése, egyéb vevőszolgálati jellegű ügyintézés

Panasz esetén a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti, a panasz kezelésére, rögzítésére vonatkozó jogi kötelezettség; egyéb vevőszolgálati ügyintézés esetén a szolgáltatásra, megrendelésre vonatkozó szerződés teljesítése

5 év

Írásbeli (e-mailes vagy postai úton érkezett, vagy jegyzőkönyvezett) panasz adatai

Panasz kezelése

Fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti, a panasz kezelésére, rögzítésére vonatkozó jogi kötelezettség

5 év

 1. D) Egyéb rendelkezések

A honlapon adatkezelés nem valósul meg. Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel. Az Adatkezelő adatkezelései során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztat, kapcsolattartásra a Társaság e-mail címe vagy telefonszáma használható.

1.3 ADATFELDOLGOZÓK

A személyes adatok továbbítására a célhoz szükséges mértékben sor kerülhet a következő adatfeldolgozók részére.

 

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó bevonásával érintett tevékenység

Vályi Ügyvédi Iroda

Követelés-kezelés, jogi tanácsadás

DPD Hungária Kft., DHL Express Magyarország Kft.,
GLS Hungary Kft., TNT Express Hungary Kft.

Megrendelt termékek szállítása


Az Adatkezelő harmadik országba (az EU-n kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére személyes adatokat nem továbbít.

1.4 ÉRINTETTI JOGOK

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. A) A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 200 Ft-ot számolhat fel.

 1. B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintett kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 1. C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 1. E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.
 1. F) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

 1. G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

AROUSED YOUR INTEREST?

Contact us!